سامانه ثبت و پيگيري مغايرت تراكنشهاي كارتي مشتريان بانك كشاورزي

راهنماي كاربر سامانه

 

      هدف از اين راهنما، كمك به مشتريان جهت ثبت و پيگيري روند رفع مغايرتهاي كارتي مي باشد.

گزينه هاي عملياتي سامانه

 

  1.

صفحه خانگي

 

 

  صفحه اول سامانه مي باشد و حاوي نكاتي مهم جهت ورود اطلاعات مغايرت مي باشد. هر صفحه اي كه باز باشد كاربر مي تواند با انتخاب گزينه "صفحه خانگي" به اين صفحه مراجعه نمايد .

 

  2.

ثبت مغايرت

 

با انتخاب اين گزينه كاربر مي تواند اطلاعات مغايرتي خود را در سامانه ثبت نمايد روند ثبت عمليات در صفحه ثبت مغايرت به شرح زير مي باشد:

 

-

انتخاب نوع عمليات.

 

 

   با انتخاب نوع عمليات اقلام اطلاعاتي بعد از بانك عامل بسته به نوع انتخاب شده ظاهر مي گردند. به عنوان مثال براي انتقال وجه، شماره كارت مبدأ و مقصد، براي برداشت وجه، شماره كارت، شماره حساب و آدرس خود پرداز و ... .

 

-

انتخاب بانك عامل.

 

 

   با انتخاب بانك عامل 6 رقم اول كارت كه براي هر بانكي منحصر به فرد است در قسمت شماره كارت ظاهر مي گردد. در عمليات انتقال سيستم نمي تواند تشخيص دهد كه كارتهاي مبدا و مقصد براي كدام بانك است، ورود تمام شماره هاي كارتها به كاربر)مشتري( محول مي گردد.

 

-

ورود اطلاعات مختص نوع عمليات.

 

 

   در اين مرحله اقلام اطلاعاتي مختص نوع عملبات انتخاب شده وارد مي گردند.

 

  1.

برداشت وجه شامل اقلام اطلاعاتي زير :

 

-

شماره كارت : دقت در ورود صحيحح ارقام شماره كارت هم چنين ورود 19 رقم براي كارتهاي بانك سپه و تجارت ضروري مي باشد. در صورت ورود 6 رقم اول شماره كارتهاي سپه و تجارت در دو بلوك اول شماره كات توسط مشتري ، سامانه بلوك آخر كه مربوط به كارتهاي 19 رقمي ميباشد را فعال و در غير اينصورت غير فعال مي نمايد. هم چنين ممكن است 6 رقم اول كارت به صورت اتوماتيك توسط سامانه وارد گردد. كه در اين صورت مشتري ارقام بعدي را وارد مي كند.

 

-

شماره حساب : شماره حساب متصل به كارت مي باشد كه مغايرت رخداده با آن در گير مي باشد.

 

-

آدرس خود پرداز : آدرس دستگاه خود پردازي كه برداشت وجه از آن صورت گرفته است مي باشد. در صورتيكه خود پرداز مربوط به شعبه است نام شعبه ذكر گردد.

 

  2.

انتقال وجه شامل اقلام اطلاعاتي زير :

 

-

شماره كارت مبدأ : مر بوط به شماره كارتي است كه از حساب متصل به آن مبلغي جهت واريز به حساب متصل به كارت ديگري برداشت مي شود. بدقت در ورود صحيحح ارقام شماره كارت هم چنين ورود 19 رقم براي كارتهاي بانك سپه و تجارت ضروري مي باشد. در صورت ورود 6 رقم اول شماره كارتهاي سپه و تجارت در دو بلوك اول شماره كات توسط مشتري ، سامانه بلوك آخر كه مربوط به كارتهاي 19 رقمي ميباشد را فعال و در غير اينصورت غير فعال مي نمايد.

 

-

شماره كارت مقصد : مر بوط به شماره كارتي است كه از حساب متصل به كارتي ديگر مبلغي به حساب متصل به آن واريز مي شود.دقت در ورود صحيحح ارقام شماره كارت هم چنين ورود 19 رقم براي كارتهاي بانك سپه و تجارت ضروري مي باشد. در صورت ورود 6 رقم اول شماره كارتهاي سپه و تجارت در دو بلوك اول شماره كات توسط مشتري ، سامانه بلوك آخر كه مربوط به كارتهاي 19 رقمي ميباشد را فعال و در غير اينصورت غير فعال مي نمايد.

 

  3.

خريد شامل اقلام اطلاعاتي زير :

 

-

شماره كارت خريدار : دقت در ورود صحيحح ارقام شماره كارت هم چنين ورود 19 رقم براي كارتهاي بانك سپه و تجارت ضروري مي باشد. در صورت ورود 6 رقم اول شماره كارتهاي سپه و تجارت در دو بلوك اول شماره كات توسط مشتري ، سامانه بلوك آخر كه مربوط به كارتهاي 19 رقمي ميباشد را فعال و در غير اينصورت غير فعال مي نمايد. هم چنين ممكن است 6 رقم اول كارت به صورت اتوماتيك توسط سامانه وارد گردد. كه در اين صورت مشتري ارقام بعدي را وارد مي كند.

 

-

شماره پذيرنده/ترمينال : بر روي رسيد دريافتي هنگام خريد ) چه كارت خوان و چه اينترنتي( شماره اي با عنوان شماره ترمينال، شماره پذيرنده يا شماره فروشگاه موجود مي باشد كه در اين قسمت وارد مي گردد.

 

-

نام فروشگاه اينترنتي : در صورتي كه خريد اينترنتي باشد اين قلم اطلاعاتي پر مي گردد.

 

-

وضعيت رسيد : با توجه به رسيد دريافتي از دسگاه كارت خوان فروشگاه يا سايت فروش اينترنتي وضعيت رسيد از ليت كشويي مربوطه انتخاب مي گردد.

 

-

ورود ساير اطلاعات.

 

-

مبلغ به ريال: دقت در ورود مبلغ بر حسب ريال و صحت مقدار آن ضروري مي باشد.

 

-

تاريخ تراكنش : از آيكون تاريخ سمت چپ محل ورود تاريخ استفاده مي گردد.

 

-

آن ثبت مي گردد در اين قسمت وارد مي گردد.نام و نام خانوادگي : نام و نام خانوادگي دارنده كارتي كه مغايرت براي

 

-

، در يافت مي گردد.شماره تلفن همراه : اين قلم اطلاعاتي جهت ارسال پيام كوتاه به مشتري در صورت لزوم

 

-

رايانامه (Email) :اين قلم اطلاعاتي جهت ارسال پيامها يي در مورد بررسي مغايرت ، در صورت لزوم دريافت مي گردد.مشتري بايد د ورود تمام كاراكتر ها و دقت كرده و آدرس رايانامه اي تحت قالب xxxx@xxxx.xxx وارد نمايد.

 

  3.

پيگيري مغايرت

 

 

با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند مطلع گردد كه مغايرتي كه ثبت نموده در كدام مرحله بررسي مي باشد.بدين منظور اقلام اطلاعاتي زير ميبايست وارد گردند:

 

-

شماره پيگيري : شماره پيگيري كه هنگام ثبت مغايرت از طريقه سامانه توليد و در اختيار كاربر قرار داده مي شود، اصلي ترين قلم اطلاعاتي جهت پيگيري مغايرت مي باشد و ميبايست با دقت در اين قسمت وارد گردد.

 

-

شماره كارت :دقت در ورود شماره كارت و توجه به ورود 19 رقم براي كارتهاي بانك سپه و تجارت ضروري مي باشد. قابل توجه كه بلوك آخر شماره كارت فقط براي كارتهاي بانك سپه و تجارت فعال و در غير اين صورت غير فعال مي باشد.

 

-

تاريخ ثبت تراكنش : از آيكون موجود در سمت چپ محل ورود تاريخ جهت ورود تاريخ ثبت استفاده مي گردد. بدليل اينكه احتمال فراموش شدن تاريخ ثبت تراكنش از جانب مشتري وجود دارد، اين قلم اطلاعاتي اجباري نمي باشد.

 

  4.

راهنماي كاربر

 

اين گزينه جهت نمايش صفحات جاري راهنماي كاربران براي استفاده از سامانه مي باشد.